معرفی کارکنان
رقیه نامور کارشناس پژوهش
اعظم السادات اعلاء هاشمی کتابدار مسئول
شهرزاد طاهری کارشناس کتابداری
راضیه خضری مسئول خدمات رایانه ای
علیرضا ندرلو کارشناس رایانه
ابوالفضل قاسمی کارشناس سمعی-بصری
پیوندهای سریع