معرفی معاونت

 

دکتر مجید صفا

CV

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : هماتولوژی

گروه آموزشی : هماتولوژی

تلفن : 86704711

پیوندهای سریع