معرفی کارکنان
طاهره سعادتی نسب رئیس امور مالی
علی اسکندری رئیس امور اداری
اسماعیل صارم ویشگاهی حسابدار مسئول
رضا شاهواروقی فراهانی حسابدار
ساناز ارشدی حسابدار
سعید مینویی مسئول اموال
فرزانه خلیلی مسئول کارگزینی
نازیلا عظیمی کارشناس تجهیزات پزشکی
سید عبدالکریم حسینی کارگزین
مژگان عزیزپور مسئول دبیرخانه
منصور کرمی مسئول تدارکات
رضا اروجی مسئول خدمات
بهنام جهانی ماشین نویس
عبدالرزاق صفایی نامه رسان
پیوندهای سریع