دفتر توسعه آموزش(EDO)

 دفتر توسعه آموزش

Education Development Office (EDO)

معرفی دفتر

       مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی (EDC)  به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت توسعه ی آموزش در سطح دانشگاه را بر عهده دارد. در این راستا دفتر توسعه ی آموزش (EDO) دانشکده به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف توسعه ی آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف ، در جهت تحقق اهداف در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، پژوهش و آموزش، توانمند سازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی فعالیت می کند.

اهداف

-        جلب مشارکت اعضای هیئت علمی.

-        ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی.

-        بهبود و توسعه برنامه ریزی های آموزشی.

-        بهبود و توسعه پژوهش در آموزشی.

-        زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارب مفید در زمینه های مختلف آموزشی.

-        تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی دانشکده.

  شرح وظایف

-        همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف اموزشی علوم پزشکی.

-        همکاری در اجرا و ارائه ی مشاوره در زمینه ی ارزشیابی اعضای هیئت علمی، دانشجو و برنامه های آموزشی.

-        ارائه ی مشاوره در زمینه ی اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

-        ارائه ی مشاوره در حیطه های مختلف یاددهی- یادگیری و اجرای روش های نوین آموزشی.

-        ارائه ی مشاوره در حیطه های مختلف ارزیابی دانشجویان گروه های آموزشی.

-        همکاری در اجرا و ارائه ی مشاوره در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی در گروه های آموزشی.

-        جلب مشارکت دانشجویان در برنامه های دفتر توسعه ی آموزش با ایجاد کمیته ی دانشجویی فعال منطبق با آیین نامه های مربوطه.

-        شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.

-        ارتباط مستمر با مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه (EDC) در جهت تحقق اهداف مورد نظر .

   اعضای دفتر

1-       آقای دکتر فرزاد شیدفر : رئیس دانشکده.

2-       آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی  : معاون آموزشی دانشکده.

3-       آقای شهنام صدیق معروفی : مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده.

4-       خانم دکتر فاطمه ملکی : مسئول حیطه ی مدیریت و رهبری آموزش.

5-       خانم بهناز قره گزلو : مسئول حیطه ی ارزشیابی و سیتم سعاد.

6-       آقای دکتر فرهاد ذاکر : مسئول حیطه ی پژوهش در آموزش.

7-       خانم دکتر گردافشاری : مسئول حیطه ی برنامه ریزی درسی.

8-       آقای دکتر مجید صفا : مسئول حیطه ی توانمند سازی اعضای هیئت علمی.

9-       خانم رقیه نامور : کارشناس دفتر توسعه ی آموزش.

و بقیه اعضای محترم هیئت علمی:

دکتر محمدجواد غروی- دکتر حسین نوروزی-دکتر رضا نکوئیان- دکتر کاظم موسوی زاده- دکتر عبدالحسین ناصری-دکتر علی نشاسته ریز-دکترمحمدمراد فرج الهی-دکتر سیداکبرموسوی- دکتر سیدبهنام الدین جامعی- دکتر مژگان عشاقی- دکترمحمدرضا رضوانی- دکتر ارشد حسینی-دکتر داود احمدوند-دکتر رویا شریفی-شیلا هاشمی اصفهان-احمدرضا رهنمون، دکتر سید امیر یزدان پرست

   برنامه ی در دست اجرا

1-       برگزاری کارگاه آموزشی در جهت ارتقای توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی (بر اساس نیازسنجی به عمل آمده- حداقل 2 مورد کارگاه در نیمسال اول تحصیلی 94-93 )

2-       تدوین و ارائه پروپوزال طرح پژوهش در آموزش ( 2 مورد طرح تا پایان سال 93 ).

3-       تدوین و بازنگری برنامه ی آموزشی کارشناسی پیوسته هوشبری.

4-       تدوین و بازنگری برنامه ی آموزشی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی.

5-       بازنگری فرم های ارزشیابی دانشکده.

6-       تشکیل جلسات مستمر با دانشجویان فعال گروه های مختلف آموزشی و جلب مشارکت آنان در راستای اهداف دفتر توسعه ی آموزش دانشکده.

7-       آنالیز آزمون های دانشکده از طریق نرم افزار آیتم آنالیز (نیمسال اول تحصیلی 94-93)

    

     کمیته مشورتی دانشجویی 

           اعضای کمیته:  1- محبوبه شهرابی فراهانی

                                  2- نفیسه تارمی

 

 

   دانلود : Lesson_Plan.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : course_plan.pdf           حجم فایل 170 KB
پیوندهای سریع