معرفی معاونت

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

مرتبه علمی : استاد

رشته تحصیلی : مهندسی بافت

گروه آموزشی : بیوتکنولوژی

تلفن: 86704715

پیوندهای سریع