گروه علوم پایه
دکتر سید بهنام الدین جامعی  مدیر گروه
دکتر کاظم موسوی زاده معاون آموزشی گروه
دکتر آرامی استادیار
خانم شیلا هاشمی مربی و کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک
خانم مهرانگیز کاویانی مربی و کارشناس مسئول آزمایشگاه بیوشیمی
خانم بهاره کردستانی همتراز هیئت علمی و کارشناس آزمایشگاه
خانم شریف زاده کارشناس
پیوندهای سریع