معاونت آموزشی

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

الف. وظایف عمومی

Ø       انجام امور محوله از سوی رئیس دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

Ø       ارائه گزارش‌های توجیهی به رئیس دانشکده در خصوص وظایف محوله

Ø       برنامه‌ریزی و ارائه سیاست‌های آموزشی دانشکده

Ø       ارائه گزارشات مستمر در حوزه آموزش به هیئت رئیسه دانشکده

Ø       ابلاغ کلیه موارد ارجاعی و ابلاغی از سوی رئیس و هیئت رئیسه دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه به واحدهای تابعه و اعضای هیئت علمی

Ø       اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

Ø       انجام مکاتبات لازم در مورد استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشکده با سایر مؤسسات مطابق با ضوابط دانشگاه

Ø       ایجاد و برقراری تماس با سایر دانشکده‌های دانشگاه و دانشکده‌های دانشگاه‌های دیگر جهت همکاری‌های آموزشی

Ø       همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشکده

ب. وظایف اختصاصی

Ø       اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

Ø       نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی

Ø       نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه شامل اداره آموزش، دفتر تحصیلات تکمیلی، دفتر توسعه آموزش

Ø       مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده

Ø       تشکیل و برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

Ø       ارجاع موارد لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شرکت در آن شورا

Ø       نظارت بر رشته‌های آموزشی موجود و گزارش نکات مورد نیاز جهت بازنگری

Ø       اخذ مجوز رشته‌های تحصیلی جدید

Ø       ایجاد و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی

Ø       پیشنهاد بودجه سالانه آموزشی مطابق با اولویت‌های دانشکده

Ø       برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی

Ø       برگزاری منظم کلاس‌های آموزشی

Ø       برگزاری امتحانات و نظارت بر سلامت آنها

Ø       نظارت بر عملکرد گروه‌های آموزشی و پیشنهاد تشکیل گروه‌های جدید بر حسب نیاز

Ø       پیشنهاد انتصاب مدیران گروه‌های دانشکده با توجه به ضوابط دانشگاه

Ø       نظارت بر نحوه اداره آزمایشگاه‌های آموزشی و پیشنهاد تشکیل آزمایشگاه‌های جدید بر حسب نیاز

Ø       تعیین وظایف هیئت علمی و هماهنگ‌سازی زمان تدریس، تحقیق و خدمات

Ø       نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف آموزشی اعضای هیئت علمی

Ø       پیشنهاد، نظارت و اجرای مراحل جذب اعضای هیئت علمی منطبق بر سیاست‌های دانشگاه

Ø       دعوت از استادان خارج از دانشگاه و دانشکده جهت تدریس در صورت لزوم

Ø       اجرای فرایند ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی

Ø       اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام‌وقتی اعضای هیئت علمی

Ø       پیشنهاد پرداخت حق‌التدریس به اساتید

Ø       نظارت بر فرایند فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

Ø       نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی

Ø       پیشنهاد اعطای بورسیه آموزشی

Ø       پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

Ø       هدایت، نظارت و تصویب عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

Ø       تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

Ø       برنامه‌ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان جهت استفاده از آئین‌نامه‌های مربوط

Ø       برگزاری کارگاه‌های آموزشی متناسب با نیاز استادان و دانشجویان

 

 

 

 

 

 

پیوندهای سریع