ایمیل و تلفن تماس اعضای هیئت علمی دانشکده

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره تماس

دکتر محمد جواد غروی

Gharavi.m@iums.ac.ir

86704613

دکتر فاطمه ملکی

Maleki.f@ iums.ac.ir

86704733

دکتر سید امیر یزدانپرست

Yazdanparast.a@ iums.ac.ir

86704717

دکتر مژگان عشاقی

Oshaghi.m@ iums.ac.ir

86704531

دکتر سید علی اکبر موسوی

Mousavi.a@ iums.ac.ir

86704641

دکتر حسین نوروزی

Nowrozi.h@ iums.ac.ir

86704738

دکتر داود احمدوند

Ahmadvand.a@ iums.ac.ir

86704601

دکتر رویا شریفی

Sharifi.r@ iums.ac.ir

86704588

خانم بهناز قره گزلو

Gharegozlou.b@ iums.ac.ir

86704739

دکتر عبدالحسین ناصری

Naseri.a@ iums.ac.ir

86704614

دکتر منیره محسن زادگان

Mohsenzadegan.m@ iums.ac.ir

86704681

دکتر ارشد حسینی

Hosaini.a@ iums.ac.ir

86704604

دکتر محمدمراد فرج اللهی

Farajollahi.m@ iums.ac.ir

86704647

دکتر علی صمدی کوچکسرایی

Ali.Samadi@ iums.ac.ir

86704530

دکتر رضا نکوئیان

Nekoeian.r@ iums.ac.ir

86704675

دکتر ندا سرای گردافشاری

Afshari.n@ iums.ac.ir

86704668

دکتر پرستو طریقی

Tarighi.p@ iums.ac.ir

86704736

دکتر فرهاد ذاکر

Zaker.f@ iums.ac.ir

86704616

دکتر محمدرضا رضوانی

Rezvani.m@ iums.ac.ir

86704587

دکتر مجید صفا

Safa.m@ iums.ac.ir

86704667

دکتر مینو شهیدی

Shahidi.m@ iums.ac.ir

86704707

خانم صدیقه حنانی

Hannani.s@ iums.ac.ir

86704726

دکتر شهنام صدیق معروفی

Sedighmaroufi.sh@ iums.ac.ir

86704735

دکتر علی نشاسته ریز

Neshastehriz.a@ iums.ac.ir

86704532

دکتر اصغر مازیار

Maziar.a@ iums.ac.ir

86704789

دکتر رضا پایدار

Paydar.r@ iums.ac.ir

86704769

دکتر سید بهنام الدین جامعی

Jameie.sb@ iums.ac.ir

86704653

دکتر کاظم موسوی زاده

Mousavizadeh.k@ iums.ac.ir

86704653

دکتر معصومه کورش آرامی

Kourosharami.m@ iums.ac.ir

86704788

خانم شیلا هاشمی

Hashemi.sh@ iums.ac.ir

86704701

پیوندهای سریع