کارگاه روش تحقیق


کارگاه روش تحقیق،با حضورپررنگ دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتری عمومی،درتاریخ 3/9/1395 با تدریس خانم دکتر شادی طبیبیان(دانشجوی دکتری هماتولوژی)،با محورهای آشنایی با تحقیق و مفاهیم مربوطه،آشنایی با جستجو در منابع مربوطه،اصول تعیین تعداد نمونه و نمونه گیری و بررسی نوع مطالعات درسالن شهید مفتح برگزار گردید.
پیوندهای سریع