کارگاه آناتومی بالینی

اولین جلسه ی کارگاه آناتومی بالینی، در تاریخ 1395/07/28، توسط جناب آقای دکتر احسان گلچینی در سالن شهید مفتح برگزار گردید.

این دوره، شامل 6 جلسه می باشد، که هر ماه یک جلسه از آن برگزار خواهد شد.

در این جلسه، به آموزش مباحث آناتومی بالینی مربوط به شکم پرداخته شد که با توجه به دانش و فن بیان بسیار خوب استاد مربوطه با استقبال گرمی از جانب شرکت کنندگان مواجه شد.


پیوندهای سریع