فرآیندهای آموزش
 
   دانلود : فرایند_برگزاری_آزمون_جامع.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : فرايند_دریافت_کارت_المثنی.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرآیند_درخواست_فرصت_اضافی.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرايند_اشتغال_به_تحصیل.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرايند_فراغت_از_تحصیل.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرآیند_آزمون_جامع.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآیند_مهمانی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فرآیند_ارسال_گواهی_پزشکی.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرآیند_انتخاب_واحد_دانشجویان.pdf           حجم فایل 265 KB
   دانلود : فرايند_مراحل_ثبت_نام_دانشجويان.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : فرايند_مراحل_پذیرش_دانشجويان.pdf           حجم فایل 261 KB
پیوندهای سریع