بیمارستانهای آموزشی

اسامی بیمارستانهای آموزشی

1.      بیمارستان فیروزگر

2.      بیمارستان شهدای هفت تیر

3.      مرکزآموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

4.      مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(س)

5.      بیمارستان شفایحیائیان

6.       مرکزآموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

7.      بیمارستان شهید هاشمی نژاد

8.      مرکزآموزشی درمانی حضرت فاطمه(س)

9.      مرکزآموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

10.  بیمارستان لولاگر

پیوندهای سریع