دانشجویان ارشد

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

محمدعلی اسماعیلی

esmailionline@gmail.com

مریم قیدی

Maryamgheidi12@gmail.com

مریم دانشی

m.daneshi91@gmail.com

معصومه غلامی نژاد

m.gholaminezhad1@yahoo.com

حجت شهرکی

Hojat93.shahraki@gmail.com

محمد شکوهیان

Mohammad.shekuhian@yahoo.com

طاهره طباطبائی

taheretabatabayi@yahoo.com

خدیجه دارابی

Darabi.kh11@gmail.com

فرشته پرهیزکاری

parhizkaryf@gmail.com

الهه رحیمیان

elahee.rahimian@gmail.com

هدی مطلق

hoda_motlagh@yahoo.com

خدیجه شکاری

aysaan.shekari@gmail.com

محمدسعید غلامی

gholami.mso@tak.iums.ac.ir

محسن ولی خانی

mohsenvalikhan@gmail.com

بهاره قاسمی

bahar89ghasemi@gmail.com

سمیرا چرخی زاده

s.charkhizade@gmail.com

المیرا دست پرورده

lmira1999069@gmail.com

مرضیه شکوری

shakouri.ma@gmail.com

پیوندهای سریع