کارگاهها

1-     کارگاه طرح درس

2-     کارگاه آموزش مجازی

3-     کارگاه ارزشیابی برنامه

4-     کارگاه بازنگری

5-     کارگاه تحلیل آزمون از طریق نرم افزار

پیوندهای سریع