معرفی دفتر توسعه آموزش
                                                      معرفی دفتر توسعه آموزش

اهمیت و ضرورت توسعه‌ی راهبردی و هدفمند نظام آموزشی، ارتقاء نظام ارزشیابی و سنجش آزمون‌ها، بسط و گسترش آموزش پاسخ‌گو و عدالت محور، توسعه و ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر کسی پوشیده نیست. لذا، به منظور تسهیل و نیل به این اهداف و نیز فراهم نمودن بستر اجرایی لازم، دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده (EDO) با نظارت مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) فعالیت می‌نماید. در واقع، دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده درقالب بازوی حمایتی توسعه‌ی زیرساخت‌های معاونت آموزشی دانشکده در حیطه‌های شش‌گانه‌ی مدیریت و رهبری آموزش، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، برنامه ریزی درسی، توانمند سازی اعضای هیئت علمی و آموزش پاسخ‌گو با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بالقوه‌ی دانشکده و با توجه به شناخت نیازهای حرفه‌ای جامعه‌ی هدف، در جهت تحقق اهداف مشخص ایفای نقش می‌کند.

دفتر توسعه‌ی آموزش دانشکده‌ی پیراپزشکی در سال 1374 تاسیس شده و در حال‌حاضر با مدیریت و مسولیت جناب آقای دکتر شنهام صدیق معروفی فعالیت می‌نماید.

 

 


پیوندهای سریع