بیمارستان های آموزشی
 • مجتمع آموزشی پژوهشی  درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
 • مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
 • مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
 • مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
 • مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
 • مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 • مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
 • مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
 • مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
 • مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
 • پیوندهای سریع