وابسته به گروه
1- میکروب شناسی
2- ایمونولوژی و سرولوژی
3- بیوشیمی
4- انگل شناسی
5- قارچ شناسی
پیوندهای سریع