مراکز تحقیقاتی همکار

-        ارتباطات دانشگاهی و فرا دانشگاهی گروه :

در حال حاضر گروه علوم پایه با بعضی از گروههای آموزشی  دانشگاه در سایر دانشکده ها و همچنین با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دانشگاه امیر کبیر در چهارچوب تفاهم نامه همکاری می نماید
پیوندهای سریع