امکانات و تجهیزات گروه

آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه بافت و فیزیولوژی
آزمایشگاه تحقیقاتی علوم پایه

آزمایشگاهها : گروه علوم پایه دانشکده در حال حاضر دارای دو آزمایشگاه تحقیقاتی (در طبقه همکف و طبقه اول) و سه آزمایشگاه آموزشی شامل آزمایشگاه فیزیک در طبقه همکف و آزمایشگاه بیوشیمی و بافت شناسی- فیزیولوزی در طبقه اول می باشد. اخیرا نیز با حمایت ریاست وقت دانشکده و همچنین در اشتراک و همکاری با گروه بیوتکنولوژی دانشکده اطاق مشترک کشت سلولی برای هر دو گروه در طبقه اول راه اندازی گردیده است که بصورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.

امکانات گروه :

-        امکانات آموزشی: آزمایشگاههای آموزشی شامل فیزیک، بیوشیمی، بافت شناسی و فیزیولوژی

 

آزمایشگاه فیزیک:

در این آزمایشگاه آزمایشهایی برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی به نام فیزیک عمومی عملی آموزش داده می شود.

برنامه درسی رشته رادیولوژی شامل مباحث مکانیک و الکتریسیته است که طی 15 جلسه در طول ترم تدریس می شود. یک جلسه مرور نیز قبل از امتحان برگزار می شود. درس فیزیک عمومی عملی رشته علوم آزمایشگاهی مربوط به اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی است شامل الکتریسیته و اپتیک. در این دوره دانشجویان با دستگاههای سانتریفوژ و دستگاههای حرارتی مانند بن ماری و دستگاههایی با اصول استپکی مانند اسپکتروفتومتر و کالریمتر آشنا می شوند و مدار الکترونیکی دستگاه و نیز اصول فیزیکی را که بر پایه آن دستگاه کار می کند فرا می گیرند. این دوره نیز شامل 16 جلسه است.

محل آزمایشگاه : طبقه همکف دانشکده پارت A

 

آزمایشگاه شیمی و توکسیکولوژی ( سم شناسی)

سرپرست آزمایشگاه : سرکار خانم کاویانی

کارشناس: سرکار خانم سیدمحمود

در این آزمایشگاه به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی آموزش داده می شود.

آزمایشگاه شیمی در دو قسمت انجام می شود.

قسمت اول که حدوداً 7 تا 8 جلسه میباشد، شامل آزمایشات مربوط به شیمی آلی (شناسائی عامل ها و سنتز مواد آلی، اندازه گیری نقطه جوش و ذوب و غیره)  و قسمت دوم که آنهم حدود 8 جلسه است شامل آزمایشات مربوط به شیمی آنالیز از جمله تعیین غلظت، انواع تیتراسیون و غیره میباشد.

امتحان شامل عملی و تئوری به نسبت مساوی می باشد.

ترم دوم هر سال تحصیلی:

آزمایشگاه سم شناسی که پذیرای دانشجویان ترم ششم گروه علوم آزمایشگاهی است شامل: تقطیر، عصاره گیری، شناسایی سموم، اندازه گیری سموم و داروها و انواع موارد دیگر در مایعات بدن میباشد.

امتحان به صورت عملی و تئوری به نسبت مساوی می باشد.

محل آزمایشگاه : طبقه دوم دانشکده پارت B

آزمایشگاه بافت شناسی:

سرپرست آزمایشگاه: سرکار خانم بهاره کردستانی شرق کارشناس ارشد بیولوژی

در این آزمایشگاه تدریس تئوری درس بافت شناسی دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل و همچنین تدریس عملی درس بافت شناسی و تکنیک های آسیب شناسی دانشجویان علوم انجام می گیرد.

تجهیزات آزمایشگاهها جهت ارائه دروس عملی بافت و تکنیک های آسیب شناسی مهیا بوده و مواد مصرفی مورد نیاز توسط دانشکده هر ترم تأمین می گردد. میکروسکوپ های نوری جهت رویت لامهای بافت شناسی و دستگاههای مورد نیاز جهت تهیه بافت از جمله پارافین  ذوب کن و میکروترم و ست های رنگ آمیزی بافت تهیه شده موجود می باشد. 

محل آزمایشگاه : طبقه دوم دانشکده پارت B

 

آزمایشگاه فیزیولوژی :

سرپرست آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر آرامی

در این آزمایشگاه ، آزمایشات روتین آموزشی شامل اسپیرومتری، ...... انجام می پذیرد. تجهیزات آزمایشگاه نسبتا کامل است و مواد مصرفی توسط دانشکده تامین می گردد.

محل آزمایشگاه : طبقه دوم دانشکده پارت B

 
-        آزمایشگاه تحقیقاتی علوم پایه یک

سرپرست آزمایشگاه : دکتر سید بهنام الدین جامعی

این آزمایشگاه با حمایت مالی و معنوی مستقیم ریاست وقت دانشگاه جناب آقای دکتر سید عباس حسنی با هدف فعالیتهای تحقیقاتی برای گروه علوم پایه راه اندازی گردید. اغلب تجهیزات این آزمایشگاه از سایر آزمایشگاهها تامین شده است و تا کنون دهها طرح تحقیقاتی مستقل و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا  در این آزمایشگاه به سرانجام رسیده است. حوزه تحقیقاتی این آزمایشگاه نوروساینس می باشد که در زمینه های مختلف علوم اعصاب بالینی و پایه در سطح بافتی، سلولی و مولکولی انجام می پذیرد. این آزمایشگاه با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات دانشگاه همکاری مشترک دادرد.

-        آزمایشگاه تحقیقاتی علوم پایه دو

سرپرست آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر آرامی

در این آزمایشگاه آزمایشات رفتاری شامل رفتارهای ناشی از وابستگی به مورفین،  (Morphine dependency) سندرم محرومیت از مورفین (Withdrawal Syndrome)  و تست درد   (formalin Test) انجام می گیرد. ضمناً به زودی setup الکتروفیزیولوژی در جهت انجام آزمایشات Brain Machine Interface(BMI) راه اندازی خواهد شد. 

 


پیوندهای سریع