مقاطع تحصیلی و برنامه های درسی

-        واحدهای آموزشی تحت پوشش گروه:

 

1-  آناتومی تخصصی برای رشته های کارشناسی رادیولوژی ( آناتومی I ، آناتومی II ، آناتومی III و آناتومی مقاطع عرضی) ، اطاق عمل (آناتومی I &II) ، هوشبری (آناتومی I&II) ، علوم آزمایشگاهی (آناتومی عمومی)

2-  فیزیولوژی برای رشته های کارشناسی رادیولوژی، هوشبری، اطاق عمل و علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد .......

3-  داروشناسی و داروشناسی اختصاصی برای رشته های هوشبری، اطاق عمل و رادیولوژی)

4-  بافت شناسی و آسیب شناسی

5-  فیزیک عمومی و فیزیک هوشبری

6-   شیمی عمومی


-        نمونه برنامه کلاسی گروه در نیمسال دوم 94-95

ساعت

ایام هفته

مقطع

رشته

واحد عملی

واحد تئوری

تعداد واحد

نام درس

ردیف

12 - 10

سه شنبه ها

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

5/0

5/1

2

تشریح 1

1

10- 8

دوشنبه ها

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

-

2

2

فیزیولوژی1

2

13 - 10

دوشنبه ها

کارشناسی پیوسته

اتاق عمل

-

3

3

داروشناسی

3

10- 8

10 8

12 10

15- 13

شنبه ها (تئوری)

سه شنبه ها(عملی)

"

"

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

1

2

3

فیزیک عمومی

4

12- 10

یکشنبه ها

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

5/0

5/1

2

فیزیولوژی

5

15- 13

یکشنبه ها

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

-

2

2

آسیب شناسی عمومی

6

15- 13

دوشنبه ها

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

5/0

5/1

2

آناتومی1

7

10- 8

سه شنبه ها

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

5/0

5/1

2

آناتومی3

8

10- 8

شنبه ها

کارشناسی پیوسته

هوشبری

5/0

5/1

2

آناتومی1

9

12- 10

یکشنبه ها

کارشناسی پیوسته

هوشبری

-

2

2

فیزیولوژی1

10

12- 10

شنبه ها

کارشناسی پیوسته

هوشبری

-

2

2

فیزیک هوشبری

11

13- 10

شنبه ها

کارشناسی ناپیوسته

هوشبری

-

3

3

داروشناسی اختصاصی

12

10- 8

12 - 10

15- 13

چهارشنبه ها( تئوری)

"            (عملی)

"              "

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

1

2

3

فیزیولوژی

13

10- 8

12 - 10

15- 13

شنبه ها( تئوری)         چهارشنبه ها(عملی)

"

"        "

"          "

 

1

2

3

آناتومی

14

10- 8

12- 10

15- 13

دوشنبه ها(تئوری)

یکشنبه ها( عملی)

"

کارشناسی پیوسته

 

 

 

"      "

 

1

2

3

فیزیک عمومی

15

15- 13

12- 10

15- 13

سه شنبه ها (تئوری)

شنبه ها(عملی)

"

کارشناسی پیوسته

"     "

 

 

 

1

2

3

آسیب شناسی

16

10- 8

سه شنبه ها

کارشناسی ناپیوسته

"          "

1

-

1

تکنیکهای آسیب شناسی

17

12- 10

12- 10

15- 13

دوشنبه ها(تئوری)

یکشنبه ها( عملی)

"

کارشناسی پیوسته

 

 

"           "         

1

2

3

شیمی عمومی

18

 

پیوندهای سریع