اعضای گروه
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  شماره تماس
دکتر سید بهنام الدین جامعی


CV
استاد

مدیر گروه
86704653

دکتر کاظم موسوی زاده

CV


استاد

معاون آموزشی گروه


 86704653

دکتر معصومه کوروش آرامی

CV

Lesson Plan & Course Plan


استادیار

معاون پژوهشی گروه

86704788

خانم شیلا هاشمی

CV

Course Plan & Lesson Plan

مربی و کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک  86704701

 

خانم مهرنگیز کاویانی

CV

Course Plan & Lesson Plan

مربی و کارشناس مسئول آزمایشگاه  شیمی

86704517

  خانم بهاره کردستانی
همتراز هیئت علمی، کارشناس آزمایشگاه بافت 86704518

 

خانم مریم شریف زاده

CV

کارشناس

86704517

 
پیوندهای سریع