اعضای غیر هیئت علمی
دکتر سودابه حسینی کارشناس گروه 86704594
دکتر محمد مهدی نوروزی کارشناس گروه 86704594
خانم رکسانا  حکیمی بوشهری کارشناس گروه 86704594
خانم فریبا شایسته مسئول دفتر گروه 86704524  
پیوندهای سریع