اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس


دکتر فرهاد ذاکر

مدیرگروه

CV

Course & Lesson Plan

استاد 86704516

دکتر احمد کاظمی

CV

استاد

88622576

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشیار

86704587

دکتر مجید صفا

CV

Course & Lesson Plan

دانشیار

86704667

دکتر مینو شهیدی

CV

Lesson Plan

استادیار

86704707


آقای احمدرضا رهنمون

CV

مربی

86704685

پیوندهای سریع