تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 

نام دستگاه

2D gel

(SDS-PAGE)الکتروفورز عمودی

Semi-dry (western blotting)

سونیکاتور

Inverted microscope

microscope

PCR

Stirrer

هود بزرگ (داخل آزمایشگاه)

هود لامینار (داخل اتاق کشت)

انکوباتور

اتاق کشت سلول

بن ماری

vortex

مترpH

ترازوی دیجیتال

ترازوی up load

الکتروفورز افقی

شیکر الاکلنگی

فور

Heater

سانتری فیوژ یخچالدار

میکرو سانتری فیوژ

سانتری فیوژ فالکون

ترمو میکسر

  

-         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست امکانات مشترک با مرکز تحقیقاتی سلولی و مولکولی دانشگاه:

 

دستگاه فلوسایتومتری

میکروسکوپ فلورسنت اینورت

دستگاهHPLC, HPTLC, GC, Atomic Absorption

Elisa Reader

اتاق های کشت سلولی

پیوندهای سریع