معرفی گروه
 
مدیران گروه از بدو تاسیس عبارتند از :
 
- دکتر علی اکبر شرفی از سال 1357 تا 1387
- دکتر علی نشاسته ریز از سال 1387 تا کنون
 
اعضاء هیئت علمی از بدو تاسیس :
 
- دکتر علی اکبر شرفی ( بازنشسته از سال 1387 ) متخصص فیزک پزشکی
- دکتر علی نشاسته ریز متخصص رادیوبیولوژی بالینی ( فیزیک پزشکی )
- دکتر اصغر مازیار    متخصص فیزیک پزشکی
- دکتر رضا پایدار     
متخصص فیزیک پزشکی   
 
 
 
 
مدیرگروه : دکترعلی نشاسته ریز(CV)
 
مرتبه علمی : استاد
 تلفن تماس : 6704532
neshastehriz@yahoo.com
 
 

**************************

 

 

  اعضای گروه

دکتر اصغر مازیار    متخصص فیزیک پزشکی   CV

مرتبه علمی: استادیار
تلفن تماس : 86704789
maziar.a@iums.ac.ir


   دکتر رضا پایدار      متخصص فیزیک پزشکی   CV
مرتبه علمی: استادیار
 تلفن تماس : 86704769
paydar.r@iums.ac.ir

     

خانم ژیلا رجایی      ( کارشناس همطراز هیئت علمی )

  

1 – کاردان رادیولوژی                          1365                        دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 – کارشناس رادیولوژی                    1368                         دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 – کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی    1374                       دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 – دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی     1389                      دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

**************************

   

خانم آزاده آزادمهر      ( کارشناس آموزشی گروه رادیولوژی )

تلفن تماس : 86704540

azadeh5088@yahoo.com

 

 1 – کاردان رادیولوژی                     75- 73                           دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 – کارشناس رادیولوژی                 78 – 76                         دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

محل خدمت :

1383 – 1375                               معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران       کارمند رسمی

تا کنون – 1383                            دانشکده پیراپزشکی – گروه رادیولوژی                       "

 

مسئولیت :

1 – مسئول کارآموزی دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان رادیولوژی

2 – برگزاری واحدهای عملی

3 – شرکت در پروژ ه های تحقیقاتی دانشجویان و گروه

 

 

**************************

 

آقای حسن گرکانی      ( کارشناس آموزشی گروه رادیولوژی )

تلفن تماس : 86704540

hasan.Garakani@gmail.com

 

 1 – کاردان رادیولوژی                    66- 64                           دانشگاه تبریز

2 – کارشناس رادیولوژی                72 – 70                         دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

محل خدمت :

1373                                          دانشگاه علوم پزشکی ایران       کارمند قراردادی

 1374 - تا کنون                            دانشگاه علوم پزشکی ایران        کارمند رسمی

 

مسئولیت :

مسئول واحدهای کارآموزی و کارورزی و واحدهای عملی

 

 

 

خانم  ملیحه فتحی      ( مسئول دفتر گروه رادیولوژی )

دیپلم

 

محل خدمت :

  از سال 1394 تاکنون      دانشگاه علوم پزشکی ایران

    

 

 

 

پیوندهای سریع