کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

هدف از رشته رادیوبیولوژی تربیت متخصصانی است که بتوانند در زمینه های حرفه ای مثل شناخت و کنترل اثرات بیولوژیکی پرتوها ، کنتر ل کار با منابع پرتوزا ، مراقبتهای فیزیک و بهداشتی کارکنان مراکز مربوطه و جلوگیری از احتمال وقوع حوادث پرتویی در آن مراکز فعالیت کنند .

دانش آموختگان این رشته باید قادر باشند علاوه بر پیشبرد دانش تئوری تاثیر پرتوها بر بافتهای زنده ، نیاز جامعه در امور کاربردی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی را برطرف سازند.

 

پیوندهای سریع