معرفی کارکنان
کارشناسان
واحد خدمت
تلفن
بتول چیذری رئیس واحد آموزش 86704595
زینب دمشقی کارشناس رشته هوشبری 86704599
مهناز توکلی کارشناس رشته علوم آزمایشگاهی 86704596
سمیه عیوضی کارشناس رشته رادیولوژی
86704673
اولدوز روضه مقدم کارشناس رشته اتاق عمل
86704598
نسرین سلطانی کارشناس امتحانات 86704542
زینب موحدخواه کارشناس امور دانشجویی 86704590
پیوندهای سریع