فعالیتهای معاونت

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده

الف. وظایف عمومی

Ø      انجام امور محوله از سوی رئیس دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

Ø      ارائه گزارش‌های توجیهی به رئیس دانشکده در خصوص وظایف محوله

Ø      برنامه‌ریزی و ارائه سیاست‌های آموزشی دانشکده

Ø      ارائه گزارشات مستمر در حوزه آموزش به هیئت رئیسه دانشکده

Ø      ابلاغ کلیه موارد ارجاعی و ابلاغی از سوی رئیس و هیئت رئیسه دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه به واحدهای تابعه و اعضای هیئت علمی

Ø      اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

Ø      انجام مکاتبات لازم در مورد استادان، دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشکده با سایر مؤسسات مطابق با ضوابط دانشگاه

Ø      ایجاد و برقراری تماس با سایر دانشکده‌های دانشگاه و دانشکده‌های دانشگاه‌های دیگر جهت همکاری‌های آموزشی

Ø      همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشکده

ب. وظایف اختصاصی

Ø      اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

Ø      نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی

Ø      نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه شامل اداره آموزش، دفتر تحصیلات تکمیلی، دفتر توسعه آموزش

Ø      مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده

Ø      تشکیل و برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

Ø      ارجاع موارد لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شرکت در آن شورا

Ø      نظارت بر رشته‌های آموزشی موجود و گزارش نکات مورد نیاز جهت بازنگری

Ø      اخذ مجوز رشته‌های تحصیلی جدید

Ø      ایجاد و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی

Ø      پیشنهاد بودجه سالانه آموزشی مطابق با اولویت‌های دانشکده

Ø      برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی

Ø      برگزاری منظم کلاس‌های آموزشی

Ø      برگزاری امتحانات و نظارت بر سلامت آنها

Ø      نظارت بر عملکرد گروه‌های آموزشی و پیشنهاد تشکیل گروه‌های جدید بر حسب نیاز

Ø      پیشنهاد انتصاب مدیران گروه‌های دانشکده با توجه به ضوابط دانشگاه

Ø      نظارت بر نحوه اداره آزمایشگاه‌های آموزشی و پیشنهاد تشکیل آزمایشگاه‌های جدید بر حسب نیاز

Ø      تعیین وظایف هیئت علمی و هماهنگ‌سازی زمان تدریس، تحقیق و خدمات

Ø      نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف آموزشی اعضای هیئت علمی

Ø      پیشنهاد، نظارت و اجرای مراحل جذب اعضای هیئت علمی منطبق بر سیاست‌های دانشگاه

Ø      دعوت از استادان خارج از دانشگاه و دانشکده جهت تدریس در صورت لزوم

Ø      اجرای فرایند ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی

Ø      اتخاذ تصمیم در مورد طرح تمام‌وقتی اعضای هیئت علمی

Ø      پیشنهاد پرداخت حق‌التدریس به اساتید

Ø      نظارت بر فرایند فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

Ø      نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی

Ø      پیشنهاد اعطای بورسیه آموزشی

Ø      پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان

Ø      هدایت، نظارت و تصویب عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

Ø      تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

Ø      برنامه‌ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان جهت استفاده از آئین‌نامه‌های مربوط

Ø      برگزاری کارگاه‌های آموزشی متناسب با نیاز استادان و دانشجویان

 

 

 

 

 

پیوندهای سریع