اعضای غیرهیئت علمی

نام ونام خانوادگی

عنوان پست

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

فریبا حشمتی

همتراز هیئت علمی

میکرب شناسی پزشکی

Hesshmati_99_1999@yahoo.com

آناهیتا معاونی

کارشناس ارشد

بیوشیمی بالینی

Anahita_moaveni@hotmail.com

مهندس نازیلا عظیمی کارشناس ارشد مهندس پزشکی  

شکوه پکنه

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

shokoohPa@yahoo.com

محسن غلمان

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

Mohsen_ghelman@yahoo.com

معصومه عربشاهی

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

M.arabshahi11@yahoo.com

شادی سید محمود

کارشناس

میکرب شناسی

 

نسرین سلطانی

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

Soltanin9955@yahoo.com

فاطمه ایمانی

کارشناس

 علوم آزمایشگاهی

F201011ni@yahoo.com

صفر غفوری هریس

کارشناس

 علوم آزمایشگاهی

Ghfourihires@ yahoo.com

حسین کرمی

منشی گروه

 

Hkarami26@yahoo.com

پیوندهای سریع