اعضای هیئت علمی

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

شماره تماس

دکتر محمد جواد غروی

CV

استاد

دکترای انگل شناسی پزشکی

86704613

دکتر فاطمه ملکی

Lesson & Course Plan

CV

دانشیار

دکترای انگل شناسی پزشکی

86704733

      دکتر سید امیر یزدان پرست

CV

Lesson & Course Plan

دانشیار

دکترای قارچ شناسی پزشکی

86704717

دکتر مژگان عشاقی

Lesson Plan

استادیار

دکترای باکتری شناسی پزشکی

86704531

دکتر سیدعلی اکبر موسوی

  CV

استادیار

دکترای بیولوژی

86704641

دکتر حسین نوروزی

CV

Lesson Plan

استادیار

دکترای قارچ شناسی پزشکی

86704738

     دکتر داوود احمدوند

CV

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

86704601

دکتر رویا شریفی

CV

Lesson Plan

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

86704588

خانم بهناز قره گزلو

CV

Lesson & Course Plan

مربی

کارشناس ارشد ایمونولوژی

86704739

دکتر عبدالحسین ناصری

Lesson Plan

مربی

دکترای علوم آزمایشگاهی

86704614

دکتر منیره محسن زادگان

CV

Lesson Plan

استادیار

دکترای ایمونولوژی

86704681

پیوندهای سریع