امکانات و تجهیزات گروه

}         آزمایشگاه میکروب شناسی

}         آزمایشگاه انگل شناسی

}          آزمایشگاه هماتولوژی

}         آزمایشگاه بیوشیمی

}         آزمایشگاه ایمنولوژی

}         آزمایشگاه بافت شناسی

}         آزمایشگاه فیزیولوژی

}         آزمایشگاه آناتومی

}         ست های جراحی عمومی و اختصاصی

}         تخت عمل

}         دستگاه بیهوشی

}         وسایل مانیتورینگ

}         چراغ سیالیتیک

}         انواع ساکشن

}         دستگاههای لیزر عمل جراحی

}         تختها و وسایل مانیتورینگ ریکاوری

}         تجهیزات استریلیزاسیون

}         انواع پروتز   و .....

}         انواع مانکن های اموزشی

پیوندهای سریع