بیمارستانهای طرف همکار

}         مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول(ص)

}         مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س)

}         مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)

}         مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

}         مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

}         مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

}         مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد

}         مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

}         مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

}         مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی مرکز قلب و عروق شهید رجائی

}         بیمارستان شهدای هفتم تیر

}         بیمارستان لولاگر

}         بیمارستان فیروزآبادی

}         بیمارستان شهدای یافت آباد

}         بیمارستان شهید فهمیده

}         بیمارستان امام سجاد شهریار

}         بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم

پیوندهای سریع