فعالیتهای فرهنگی

}         فعالیت در شورای فرهنگی

}         شرکت در جلسات شورای مرکزی خواهران بسیج جامعه پزشکی

}         عضوکمیته مرکزی خواهرا ن بسیج جامعه پزشکی

}         شرکت در جلسات فرماندهان مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشکی

}         شرکت در جلسات فرماندهان پایگاههای بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران

}         شرکت در جلسات فرماندهان گردانهای الزهراء وعاشورا دروزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی وناحیه ادارات

}         حضور در همایش صالحین  وزارت بهداشت وستاد بسیج ادارات

}         شرکت درسمینارهای علمی وفرهنگی بسیج

}         همکاری با شورای فرهنگی در برپائی مراسم ملی ومذهبی

}         همکاری با شورای راهبردی بسیج دانشگاه در برپایی همایشها و مراسمات ملی ومذهبی

}         ‎ٌبرگزاری جلسات حلقه صالحین ویژه بسیجیان شاغل

}         برگزاری مراسم اعیاد وعزاداری اهل بیت همراه با سخنرانی وبرگزاری مسابقه فرهنگی با هدف ارتقاء سطح بینش دینی وشیعی ویژه خواهران شاغل بسیجی با حضور اکثریت پرسنل شاغل بسیجی  وغیر بسیجی در طول سال

}         شرکت درجلسات هم اندیشی اساتید نهاد رهبری

پیوندهای سریع