فعالیتهای پژوهشی

}         شرکت در هشتمین دوره تدبیر ویژه اعضائ هئیت علمی

}        کتاب تکنولوژی جراحی و فرد اسکراب 1391

}         نظارت بر تالیف کتاب برشها وپوزیشن های رایج جراحی 1392

}         نظارت بر تالیف وترجمه و طراحی کتاب دیجیتالی واحدهای تکنولوژی جراحی برای کلیه دانشجویان در گیر با پروسه جراحی بالاخص دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

}          شرکت در همایش  چالشها وفرصتها تکنولوژیستها اتاق عمل در تهران وشهرستانها

پیوندهای سریع