فعالیتهای اجرایی خارج از دانشکده

}         عضویت در کمیته تخصصی رشته اتاق عمل وزارت بهداشت

}         حضور در جلسات کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته اتاق عمل دروزارت بهداشت ودرمان

}         پیگیری ارتقائ رشته به کارشناسی ارشد اتاق عمل

}         عضو کمیته تدوین کننده برنامه درسی کارشناسی ارشد

}         عضو کمیته بازنگری واحدهای کارشناسی اتاق عمل

}         بازدید از گروههای اتاق عمل دردانشکده های علوم پزشکی مراکز استانها جهت صدور مجوز پذیرش دانشجو رشته اتاق عمل همراه با اعضائ برد

}         همکاری با سازمان سنجش در طراحی سوالات ازمون کارشناسی اتاق عمل

پیوندهای سریع