کمیته اخلاق

شرح وظایف دانشکده ها /مراکز تحقیقاتی

الف :  مدارک لازم جهت بررسی اخلاقی پایان نامه ها

1-نامه رسمی از معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه

2-فرم رضایت آگاهانه براساس  اطلاعات طرح وبا فرمت مورد تائید این حوزه که در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران -معاونت تحقیقات وفناوری-مدیریت تحقیقات وفناوری(فرم ها وآیین نامه ها)

3-پروپوزال تکمیل شده طبق چک لیست پیوست (تمام بند های پروپوزال بایستی طبق چک لیست پیوست تکمیل گردد )

ب:  فرآیند بررسی اخلاق پایان نامه

1-بررسی موارد فوق توسط حوزه پژوهشی دانشکده ها وارسال کامل مدارک مورد اشاره در بند الف در صورت کامل بودن ارسال به  مدیریت تحقیقات وفناوری

2-بررسی اخلاق پایان نامه توسط گروه کارشناسی اخلاقی حوزه مدیریت تحقیقات وفناوری

3-درصورت تائید گروه اخلاق ،نامه گواهی  صادر می گردد در غیر این صورت اصلاحات به دانشکده مربوطه منعکس ودانشکده موظف است این اصلاحات را به دانشجو واستاد راهنما منعکس نماید

 

 
پیوندهای سریع