فعالیتهای معاونت

معرفی فعالیتهای معاون پژوهشی دانشکده

1-  تنظیم برنامه زمان بندی پذیرش و تصویب طرح های پژوهشی همکاران مطابق با برنامه زمان بندی دانشگاه.

2-   ارسال طرح های پژوهشی جهت داوری علمی و ارائه بازخورد به مجریان محترم.

3-   تتنظیم برنامه زمان بندی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده.

4-   بررسی و ارزیابی فرم های رضایت نامه اخلاقی مربوط به طرح های پژوهشی پایان نامه ای.

5-   بررسی نهایی طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار و ارسال الکترونیک آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه.

6-   شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی طرح ها.

7-   ارائه بازخورد نهایی طرح های مطرح شده در شورای پژوهشی دانشگاه به مجریان محترم.

8-  پيگيري در اجراي طرحهاي پژوهشي و تهيه گزارشات لازم در مورد پيشرفت و يا عدم پيشرفت طرحهاي مزبور.

9-   دريافت گزارش هاي 50 درصد، 80 درصد و نهايي طرحهاي تحقيقاتي .

     10-برگزاري سخنراني هاي علمي در دانشكده.

     11-پیگیری مکاتبات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشکده.

پیوندهای سریع