اموال

جمعدار اموال آقای سعید مینویی

4550-4677
شرح وظایف:

 

   1-      تهیه لیست کلیه اموال موجود در واحد به تفکیک

   2-      وارد نمودن لیست اموال و شماره اموال هریک در سیستم نرم افزاری

   3-      ارائه گزارش موجودی در پایان سال

   4-      تهیه لیست اموال زائد ، اسقاط و از رده خارج و ارائه به مقام مافوق جهت تصمیم گیری در مورد آن

   5-      تهیه لیست اموال تحویلی به هرفرد و رساندن آن به امضای فرد مربوطه در محل قابل دید

   6-      ثبت هرگونه جابجایی اموال

   7-      حفظ و حراست از اموال تحویلی

   8-      تهیه لیست اموال منقول ، مسروقه و ازبین رفته طبق آئین نامه مالی و معاملاتی و گزارش

       به مقام مافوق

  9-      رعایت قوانین و مقررات اداری و نظم و انضباط

پیوندهای سریع