کارشناسان مالی

مسئول دریافت و پرداختها

آقای اسماعیل صارم ویشگائی

داخلی:4697

شرح وظایف:

         1-      کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کار، محرومیت از مطب ، حق ا لتدریس،

              پاداش و غیره

         2-      صدور گواهی حقوق و گواهی ضمانت وام جهت پرسنل رسمی ، پیمانی و قراردادی برای

             کلیه بانکها و صندوق های قرض الحسنه

         3-      اعمال کسورات قانونی و سایر کسورات و تهیه نامه های مربوطه و دریافت چکها و ارسال به موقع آنها

         4-      مکاتبه با اداره مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی

             و پیگیری قوانین مربوطه

        5-      مکاتبات لازم با ستاد و اعمال تغییرات لازم در سیستم حسابداری(نرم افزار)

        6-      نگهداری پرونده های پرسنلی و ضبط سوابق در پرونده های مربوط به پرسنل

        7-      تهیه مفصا حساب برای کلیه افراد بازنشسته و انتقال یافته

        8-      پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان

       9-    محاسبه دقیق دیون پرسنلی و ثبت مبلغ در لیستهای مربوطه و ارسال به ستاد مرکزی

                                                     

                                        

کارشناس دفترداری خانم ساناز ارشدی

داخلی: 4694

 

 شرح وظایف:

  1-      ثبت اسناد حسابداری بصورت سیستمی (اسناد حقوق و سایر)

  2-      تهیه تراز آزمایشی و صورت مغایرتهای بانکی با توجه به نیاز واحد

         3-      دریافت صورتحساب بانکی و ثبت در سیستم حسابداری

         4-      تهیه گزارش های مورد نیاز مالی و رفع مشکلات موجود در ثبت اسناد

         5-      تهیه اظهار نامه مالیاتی و ارسال آن به اداره مربوطه و ضبط و نگهداری نسخه ممهور شده

         6-      تلاش در استقرار و بروزآوری سیستم حسابداری (نرم افزار)

         7-      پیگیری نامه های ارسالی به ستاد در صورت نیاز

         8-      صدور کلیه چکها برای تمامی حسابها بصورت جداگانه و تهیه کپی از آنها

 

                                                                 

 

 

 

 

 

پیوندهای سریع