رئیس امور مالی

سرپرست امور مالی خانم طاهره سعادتی نسب

تلفن فاکس: 88622522

داخلی:4695

 
شرح وظایف:

 

        1-      ارائه گزارشهای مالی (بودجه ای ، نقدینگی ،دارایی ها مالیه و بدهی) بر اساس اطلاعات موجود

          در دفاتر به منظور آگاهی مقام مافوق

         2-      پیگیری تأمین منابع مالی بر اساس تفاهم نامه تنظیم شده با ستاد به منظور تأمین نقدینگی

            لازم جهت هزینه های جاری و سرمایه ای.

         3 -      نظارت بر ثبت حسابها و کلیه پرداختها (حقوق و مزایا و سایر)و اطمینان از ثبت دقیق رویدادهای مالی

         4-      کنترل و نظارت وتأیید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال

         5-      انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس درخواستهای واحدهای مذکور

6-      نظارت ، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظایف

7-      مشارکت در استقرار و بروز آوری سیستم حسابداری و شرکت در برنامه های مرتبط از جمله شرکت در جلسات

 

پیوندهای سریع