انبار

انباردار آقای علیرضا سلامت

 تلفن داخلی :4710

 
شرح وظایف:

 

        1-         تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویل شده به انبار با نمونه اصل آنها

        2-         رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و

             مطلع ساختن کارپرداز از جهت تجدید سفارش

        3-         نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی

        4-         انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

پیوندهای سریع