تدارکات
 

مسئول تدارکات آقای منصور کرمی

تلفن : 4687

تلفن فاکس:88622586

 
شرح وظایف:
 1-         نظارت بر کلیه کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

        2-         استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

        3-         دریافت درخواست های خرید

        4-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

        5-    بررسی درخواستهای رسیده و ارجاع به کارپردازان

        6-    رسیدگی به برگهای استعلام بهای دریافتی و ارجاع مجدد آنها به کارپرداز

        7 -   راهنمایی کارپردازان در تهیه اقلام مورد نیاز

        8-    رسیدگی به امضا اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوطه و امضای نهایی

        9-   تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه، خرید و نامه های مربوطه

       10-   کسب نظرات واحدهای درخواست کننده کالا از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از                تحویل کالا

       11-   ارائه راهنماییهای لازم درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی

       12-   نظارت بر تنظیم اسناد خرید و بررسی مدارک ضمیمه آنها

  د   13-   نظارت بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها

       14-    انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی ارز نوسانات قیمتها

       15-     تهیه پیشنهادهای لازم برای فروش، تعویض کالا، وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب

       16-     تقسیم کارها بین کارپردازان و راهنمایی آنها

       17-      تهیه گزارش عملکرد

       18-      انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

پیوندهای سریع