دفتر فنی
 
 

سرپرست دفتر فنی آقای پرویز جانباز

داخلی: 4514

 
شرح وظایف:
 

1-      نظارت بر انجام کلیه تعمیرات وسایل و تجهیزات فنی ، برقی ،سرمایشی و گرمایشی

2-      نگهداری و کنترل مناسب دستگاهها و تجهیزات فنی تأسیساتی

3-      کنترل فعالیت های انجام شده در حوزه تأسیسات و فنی دانشکده

4-      ارائه گزارش و ضعیت های بحرانی در غیر مترقبه به مقام مافوق

5-      حضور به موقع در دانشکده در مواقع بحرانی و غیر مترقبه جهت رفع مشکلات فنی و تأسیساتی

6-      انجام سایر امور برابر مقام مافوق

 

پیوندهای سریع