خدمات

 

 مسئول خدمات آقای رضا اروجی

       تلفن مستقیم :88607940       

داخلی: 4692  

 

شرح وظایف:

         1-         نظارت بر کار خدماتی و کارگران

         2-         تعیین محل خدمت کارگران و جایگزین نیروهای خدماتی

         3-         سرویس دهی جهت برگزاری بهینه کلاسهای آموزشی – آزمایشگاهی – تحقیقاتی ،                     سالن اجتماعات- راهروها – اتاق ها و محل کار اعضاء محترم هیئت علمی و واحدهای اداری

         4-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

پیوندهای سریع