دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه خانم مژگان عزیزپور

تلفن داخلی: 4583
 
شرح وظایف:

         1-      ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه

         2-      تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

         3-      تهیه گزارشات مورد نیاز مافوق

         4-      نظارت بر انجام امور دبیرخانه

         5-  انجام سایر امور برابر مقام مافوق

                                                

        

 

 

           نامه رسان آقای عبدالرزاق صفائی

تلفن داخلی: 4660

 

        شرح وظایف:

            1-  تحویل نامه ها از دبیرخانه به ستاد مرکزی دانشگاه

          2-  تحویل نامه های داخلی به واحد های دانشگاه

          3- توزیع و پخش نامه های اداری و مالی

            4-  انجام سایر امور برابر مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای سریع