کارگزینی
 

 مسئول کارگزینی خانم فرزانه خلیلی

                                                     تلفن مستقیم:88607943

داخلی:4674

 
 
شرح وظایف:

 

1-      تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل انتقال . ترمیم حقوق – مرخصی – ترفیع و تنظیم آن به اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط

2-      رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واحد مربوطه به امور استخدام – تبدیل وضعیت استخدام- بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگان

3-      شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف

4-      پاسخگویی سریع و درست به کلیه همکاران

5-      انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان

6-      انجام امور مربوط به بیمه کارکنان و وامهای آنان

7-      انجام سایر امور برابر مقام مافوق

 

 

مسئول حضور و غیاب آقای عبدالکریم حسینی

تلفن داخلی:4605

 

شرح وظایف:
 

                  1- گزارش ماهانه حضور و غیاب کارکنان دانشکده

                  2- محاسبه مرخصی استحقاقی در کارت مرخصی

                 3- نظارت بر دستگاه – تایمکس

                                                                                                

 

بایگان اداری آقای بهنام جهانی

تلفن داخلی:4716

        شرح وظایف:

        1-      حفظ و نگهداری نامه ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و   

               تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده

        2-      پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

        3-      نظارت بر انجام امور بایگانی

        4-      تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

      5-    انجام سایر امور برابر مقام مافوق

 

 

پیوندهای سریع