رئیس امور اداری

 

رئیس امور اداری: آقای علی اسکندری

تلفن فاکس: 88622650

داخلی:4555

       sadra.skandari@yahoo.com        

شرح وظایف:

      1.       دریافت دستور و برنامه کار از ریاست محترم دانشکده

2.       نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

3.       صدور دستورهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

4.       راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار وتعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی

5.       نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری

6.       نظارت و ا نجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده

7.       نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی

8.       بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و پاراف آنها

9.       بررسی و رسیدگی به امور حضور و غایب ، عملکرد و ترفیعات

10.   نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی

11.   شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده

12.   نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده

13.   نظارت بر امور نقلیه دانشکده

14.   نظارت و کنترل خدمات فنی و تأسیسات دانشکده

15.   نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات در انبارهای دانشکده

16.   نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

             انجام سایر امور برابر مقام مافوق

پیوندهای سریع