اعضای هیئت علمی که بصورت وابستگی دوگانه با گروه همکاری دارند

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی

دکتر ولی الله حسنی     

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استاد
دکتر غلامرضا موثقی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشیار
دکتر فرناد ایمانی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشیار
دکتر علیرضا خلدبرین متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر محمدرضا آل بویه   متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر علیرضا پورنجفیان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر فرحناک رختابناک متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر سید حسن اعتمادیان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر  محمد ضیاء توتونچی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر پوپک رحیم زاده متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر سید حمیدرضا فیض متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر علی اکبر جعفریان متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر محمدرضا قدرتی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر علیرضا خطیبی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر سیده زهرا فریطوس متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر سعید رضا انتظاری متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار
دکتر سید علیرضا صیام دوست متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه استادیار

پیوندهای سریع