وظایف گروه

}        برنامه ریزی واحدهای  نیمسال اول ودوم دانشجویان کارشناسی پیوسته  وناپیوسته اتاق عمل

}        برنامه ریزی و دریافت ظرفیت بیمارستانی جهت واحد کاورزی در نیمسال اول ودوم

}        تدریس دروس طبق برنامه ریزی درطول ترمهای تحصیلی نیمسال اول و دوم روزانه

}        مشاوره و راهنمایی دانشجویان رشته اتاق عمل

}        مشاوره  و راهنمائی دانشجویان شاهد وایثارگر

}        نظارت و پیگیری امتحانات پایان ترم بهمن ماه وتیرماه

}        برگزاری کلاسهای عملی واحد مهارتهای پرستاری وواحد تحصصی در اتاق پراتیک

}        برگزاری جلسات مراقبت از بیمار جهت تقویت بنیه دانشجویان اتاق عمل  در اتاق پراتیک

}        برگزاری جلسات گروه جهت حل مشکلات دانشجویان

}        بررسی عملکرد فیلد های درمانی در طول نیمسال اول و دوم

}        هماهنگی با مدیران گروههای جراحی دانشگاه جهت دعوت از اساتید تدریس کننده واحدهای تکنولوژی جراحی

}        برگزاری جلسات جهت اشنا نمودن دانشجویان جدید الورود ورودی مهرو بهمن ماه

}        برگزاری جلسات درون گروهی جهت حل مشکلات وارتقائ کیفی فعالیتهای اموزشی درگروه

}        برگزاری همایش روز تکنولوژیستهای اتاق عمل

}        برگزاری مراسم فارغ التحصیلی

 

 

پیوندهای سریع