معرفی گروه

            

 

خانم صدیقه حنانی- مدیرگروه

CV

عضو هیئت علمی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری و جراحی داخلی

گروه آموزشی : اتاق عمل

تلفن: 88622722

فکس: 88622533

پست الکترونیک : hannani.s@iums.ac.ir

آقای فردین امیری

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد اموزش پرستاری بهداشت جامعه

و دانشجوی دکتری پرستاری

گروه آموزشی : اتاق عمل

تلفن: 86704600

پست الکترونیک : amiri.fa@iums.ac.ir  

 

   دانلود : فعالیتهای_گروه_اتاق_عمل.pdf           حجم فایل 219 KB
پیوندهای سریع